การจัดซื้อ / จัดจ้าง

เลขที่ประกาศ
วิธีจัดหา
รายการ
 
148 รายการ
ขอรับเอกสารถึงวันที่ ยื่นเอกสารถึงวันที่
ศวม 3160/2558 บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
(ตกลงราคา จ้างเหมา )
30 กันยายน 2558
เวลา 9.00 - 16.00 น
30 กันยายน 2558
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวมที่ 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวมที่ 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว )
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์เชิอเพลิงและหล่อลื่น)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุเครื่องบริโภค )
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุแต่งกาย )
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุยาและเวชภัณฑ์)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา จ้างก่อสร้าง )
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา จ้างเหมา )
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา เช่า )
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา จ้างที่ปรึกษา )
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา จ้างออกแบบและควบคุมงาน )
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน
(ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
-
เวลา 8.00 - 16.00 น
ไม่พบข้อมูล
   
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย