ลงทะเบียนผู้ค้า ข้อมูลผู้ประกอบการ (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บุคลธรรมดา)
* เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก   
* ประเภทผู้ประกอบการ     นิติบุคคล     บุคคลธรรมดา 
 กรณีนิติบุคคล
* ประเภทผู้ค้า   
* ชื่อผู้ประกอบการ   
วันเดือนปีที่จดทะเบียน    ระบุปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วว-ดด-ปปปป)
เงินทุนจดทะเบียน      บาท
 กรณีบุคคลธรรมดา
* ชื่อผู้ประกอบการ   
 รหัสผ่านเข้าใช้ระบบ
หมายเหตุ    ระบบจะใช้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก เป็น username เพื่อเข้าใช้ระบบ
* สร้างรหัสผ่าน    อย่างน้อย 5 ตัวอักษร
* ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง    อย่างน้อย 5 ตัวอักษร
 ที่ตั้งสำนักงาน
ชื่ออาคาร   
* เลขที่       หมู่ที่
ตรอก/ซอย   
ถนน   
* จังหวัด   
* อำเภอ/เขต   
* ตำบล/แขวง   
* รหัสไปรษณีย์   
* หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ    หมายเลขโทรศัพท์ (0-2123-4567 ต่อ 1234)
หมายเลขโทรสาร   
* อีเมล์บริษัท    [email protected]
 ประเภทของการประกอบกิจการ
*ประเภทกิจการ 
ผลิต
ส่งออก
ขายส่ง
ขายปลีก
ให้บริการ
*กลุ่มพัสดุ  
วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง
วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์ วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุครุภัณฑ์เชิอเพลิงและหล่อลื่น วัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุแต่งกาย วัสดุยาและเวชภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้างก่อสร้าง
จ้างเหมา เช่า
จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุมงาน
วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ้างออกแบบ
จ้างควบคุมงาน
กรุณาเลือก ประเภทกิจการ และ กลุ่มพัสดุ หัวข้อละอย่างน้อย 1 ตัวเลือก
 ข้อมูลการติดต่อ
* ชื่อผู้ประกอบการ/ผู้ติดต่อ     กรุณากรอกชื่อบริษัทหรือ ชื่อ-นามสกุล จริงของผู้ติดต่อ
* สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจจุบัน 
(ระบุ เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน) 
 
* จังหวัด   
* อำเภอ/เขต   
* ตำบล/แขวง   
* รหัสไปรษณีย์   
* หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ    บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ (0-2123-4567 ต่อ 1234)
หมายเลขโทรสาร   
* อีเมล์(ผู้ประกอบการ/ผู้ติดต่อ)    [email protected]
 ให้แนบเอกสารหนังสือรับรองการจัดทะเบียนพาณิชย์ และบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของกิจการ) เฉพาะไฟล์ PDF และขนาดน้อยกว่า 6MB
เอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์    เฉพาะไฟล์ PDF
บัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของกิจการ)    เฉพาะไฟล์ PDF